www.ukrfa.org.ua
    Ассоциация  •  Новости  •  Аналитика  •  Контакты  

Третейский суд УкрФА.

Регламент Третейського суда Свидетельство

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Головою Української асоціації виробників феросплавів
та іншої електрометалургійної продукції

Згідно протоколу N 05 від "05" жовтня 2009 р.
______________________П.О.КравченкоРЕГЛАМЕНТ

ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ
УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ВИРОБНИКІВ ФЕРОСПЛАВІВ
ТА ІНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Дніпропетровськ 2009 р.


Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Преамбула

1.1. Цей регламент постійно діючого третейського суду при Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (далі Третейський суд) визначає порядок та правила звернення до Третейського суду, порядок формування складу Третейського суду, правила вирішення спорів Третейським судом, інші питання, віднесені до компетенції Третейського суду Законом України "Про третейські суди" від 11 травня 2004 року N 1701-IV. Даний регламент також містить положення, які хоча і не передбачені вищезгаданим Законом, але не суперечать принципам організації та діяльності третейського суду, визначеним законодавством України, Положенням постійно діючого третейського суду при Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції і є необхідними для належного здійснення третейським судом повноважень з третейського вирішення спорів.
1.2. Третейський суд створений згідно рішення вищого органу управління Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (протокол Ради Асоціації N17 від 06.04.2006 року), є самостійним недержавним, незалежним, постійно діючим Третейським судом, що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про третейські суди" від 11 травня 2004 року N 1701-IV, Положенням про постійно діючий Третейський суд при Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції та цим Регламентом.
1.3. Третейський суд створений з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.
1.4. До Третейського суду за угодою сторін може передаватись будь-який спір, що виникає між юридичними, фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин крім випадків передбачених чинним законодавством України.

Стаття 2. Дефініції

2.1. У подальшому необхідні для розуміння даного регламенту терміни, що вживаються в регламенті, будуть мати наступне значення:
«Асоціація» - Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції;
«Збори» – загальні збори Учасників Асоціації - вищий орган управління Асоціацією;
«Голова Асоціації» - орган управління Асоціацією;
«Виконавчий директор» – виконавчий орган Асоціації;
«Третейський суд» - постійно діючий Третейський суд при Асоціації;
«Регламент» - документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів у Третейському суді, правила звернення до Третейського суду, порядок формування складу Третейського суду, інші питання, пов'язані з вирішенням спорів Третейським судом;
«Положення» - документ, що містить відомості про найменування, місцезнаходження, відомості про засновника Третейського суду, склад, компетенцію та порядок створення органів самоврядування третейських суддів, порядок обрання Голови Третейського суду, підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду.
«Третейська угода» - угода сторін про передачу спору на вирішення Третейським судом;
«Третейський розгляд» - процес вирішення спору і прийняття рішення Третейським судом;
«Голова» - голова Третейського суду, фізична особа, що керує діяльністю Третейського суду та приймає участь у вирішенні спорів між юридичними, фізичними особами у Третейському суді;
«Суддя» - суддя Третейського суду, фізична особа, що входить до складу Третейського суду та приймає участь у вирішенні спорів між юридичними, фізичними особами у Третейському суді;
«Склад Третейського суду» - персональний склад Третейського суду, що розглядає конкретну справу;
«Сторони Третейського розгляду» - позивач та відповідач, особи що відповідно умов Третейської угоди передають спір на розгляд Третейського суду;
«Позивач» - сторона Третейського розгляду, фізична, юридична особа, що пред'явила позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів до Третейського суду;
«Відповідач» - сторона Третейського розгляду, фізична, юридична особа, якій пред'явлено позовні вимоги Позивачем;
«Компетентний суд» - місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд, відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених цивільним процесуальним чи господарським процесуальним законом.
2.2. Місцезнаходження Третейського суду: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, пл.Леніна,1, к.254.


Розділ 2. Третейська угода

Стаття 3. Види і форми Третейської угоди

3.1. Третейський суд приймає до розгляду спори за наявності письмової Третейської угоди, укладеної між сторонами, про передачу Третейському суду всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.
3.2. Третейська угода укладається у письмовій формі та вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами, чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.
3.3. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.
3.4. Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про Третейський розгляд спору, є Третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить Третейську угоду частиною договору.
3.5. У разі недодержання правил, передбачених цією статтею, Третейська угода є недійсною. Недійсність окремих положень договору, контракту, що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.
3.6. Якщо сторони не домовилися про інше при передачі спору до Третейського суду, а також при вказівці у Третейській угоді на Третейський суд, даний Регламент розглядається як невід'ємна частина Третейської угоди.
3.7. За будь-яких обставин у разі суперечності Третейської угоди Регламенту Третейського суду застосовуються положення Регламенту.

Стаття 4. Третейська угода і правонаступництво сторін

4.1. Якщо Третейська угода укладена у вигляді третейського застереження, то вона вважається невід'ємною частиною угоди і щодо неї діють такі самі правила правонаступництва, що й до угоди в цілому.
4.2. Якщо Третейська угода укладена у вигляді окремої угоди, то у разі заміни кредитора у зобов'язанні останній повинен повідомити нового кредитора про її існування. Зміни до Третейської угоди, в такому випадку, можливі лише за умови згоди іншої (інших) сторони (сторін) Третейської угоди.

Стаття 5. Порядок надання документів сторонами. Обмін письмовими матеріалами.

5.1. Письмові матеріали надаються сторонами до Третейського суду наступним чином:
● поштовим зв’язком, рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
● кур'єрською поштою;
● особисто до Третейського суду.
5.2. Письмові матеріали, що надходять до Третейського суду, реєструються у книзі реєстрації вхідних документів Третейського суду, підтвердженням подання документів також може бути відмітка повноважної особи Третейського суду про прийняття документу на копії поданого стороною документа, що залишається у сторони.
5.3. Незалежно від способу подання письмових матеріалів Третейський суд має право прийняти їх до Третейського розгляду та визнати їх поданими.
5.4. Позовна заява, відзив, клопотання, заяви, інші документи процесуального характеру подаються до Третейського суду у одному оригінальному примірнику з обов’язковим наданням доказів направлення даних документів іншій стороні Третейського розгляду.
5.5. Копії письмових матеріалів, що надаються стороною до Третейського суду, засвідчуються підписом повноважної особи сторони та скріплюється печаткою сторони. Наявність печатки сторони на копії документів, письмових матеріалах не потребується у випадках:
● подання їх стороною Третейського розгляду - фізичною особою;
● якщо повноваження особи щодо засвідчення документів, письмових матеріалів своїм підписом випливають із довіреності сторони, договору доручення, Статуту;
5.6. Третейський суд має право прийняти письмові матеріали до Третейського розгляду незалежно від форми та способу засвідчення стороною письмових матеріалів.
5.7. Обмін письмовими матеріалами між сторонами здійснюється учасниками Третейського розгляду самостійно за вказаними ними адресами. У випадках, передбачених Регламентом, або на вимогу Третейського суду, сторони надають Третейському суду докази направлення, письмових матеріалів.
5.8. Позовна заява, відзив на позов направляються стороні тільки рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або кур'єрською поштовою службою, чи вручаються повноважному представникові сторони особисто під розписку із зазначенням дати вручення.
5.9. У випадку, якщо місцезнаходження сторони не визначене, документи та інші письмові матеріали направляються за останнім відомим місцем проживання фізичної особи чи за місцезнаходженням юридичної особи та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.
5.10. Своєчасне направлення сторонам усіх документів Третейського суду у справі забезпечується секретарем Третейського суду. Секретар Третейського суду веде листування у справі і направляє документи сторонам за вказаними ними адресами.
5.11. Всі судові акти (рішення, ухвали) направляються стороні тільки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштовою службою, чи вручаються повноважному представникові сторони особисто під розписку.
5.12. Всі інші документи і повідомлення можуть надсилатися сторонам іншими засобами зв’язку згідно відомостей, що вказані сторонами Третейського розгляду.


Розділ 3. Формування Третейського суду

Стаття 6. Склад Третейського суду

6.1. Третейський розгляд справи здійснюється Третейським судом у складі Третейських суддів (Третейського судді), які обираються сторонами або призначаються Головою Третейського суду з числа осіб, включених у Список третейських суддів Третейського суду при Асоціації.
6.2. Третейський суд може розглядати справи в складі одного Третейського судді або в будь-якій непарній кількості Третейських суддів. Кількісний та персональний склад Третейського суду визначається за правилами даного Регламенту.
6.3. Список Третейських суддів, при обранні або призначенні складу Третейського суду для вирішення конкретного спору має для сторін обов’язковий характер.
6.4. Для призначення чи обрання Третейських суддів у кожній справі необхідна їхня згода. Згода Третейського судді викладається письмово та долучається до матеріалів Третейського розгляду.

Стаття 7. Формування складу Третейського суду

7.1. Сторони можуть за домовленістю встановити процедуру обрання чи призначення одноособового Третейського судді або складу Третейських суддів, в тому числі доручати іншій особі (юридичній або фізичній) призначення чи обрання складу Третейського суду (Третейського судді) із Списку Третейських суддів з урахуванням положень даного Регламенту.
7.2. Якщо сторони не погодили іншого, то формування складу Третейського суду в Третейському суді здійснюється у такому порядку:
● при формуванні Третейського суду в складі одного Третейського судді, потрібна письмова згода кожної із сторін на обрання Третейського судді для розгляду спору, у випадку відсутності взаємної згоди, склад Третейського суду формується згідно Регламенту.
● при формуванні складу Третейського суду у складі трьох і більше Третейських суддів кожна із сторін призначає чи обирає рівну кількість Третейських суддів, а обрані у такий спосіб Третейські судді обирають ще одного Третейського суддю для забезпечення непарної кількості Третейських суддів. Із цього складу Третейського суду Третейські судді обирають Головуючого Третейського суду.
● у випадку, якщо Сторони не передбачили у Третейській угоді кількісний склад Третейського суду та не визначили, за взаємною домовленістю, кількісний склад Третейського суду (один Третейський суддя, інша непарна кількість Третейських суддів) у строк відведений на процедуру формування складу Третейського суду, Третейський розгляд здійснюється у складі одного Третейського судді, що призначається згідно Регламенту;
● якщо протягом 10 календарних днів, з дати отримання повідомлення про необхідність сформувати склад Третейського суду, одна із Сторін або жодна із Сторін не призначить чи не обере належної кількості Третейських суддів або обрані Сторонами Третейські судді на протязі 3 календарних днів з дати їх обрання або призначення Третейськими суддями у спорі, для забезпечення непарної кількості суддів, не оберуть ще одного Третейського суддю, Третейських суддів (Третейського суддю) для розгляду спору призначає Голова Третейського суду.
7.3. Регламент, Положення, Список Третейських суддів публікуються в мережі Інтернет, на сайті Асоціації та є відкритими для ознайомлення. Список Третейських суддів, якщо сторони не обумовили інший порядок формування Третейського суду ніж вказаний вище, направляється Третейським судом сторонам на протязі 14 календарних днів з дати подання належним чином оформленої позовної заяви.
7.4. Після сплину строку відведеного на процедуру формування складу Третейського суду Сторонами, Головою Третейського суду на підставі наявних матеріалів, приймається ухвала про призначення Третейських суддів (Третейського судді), що не підлягає оскарженню.

Стаття 8. Вимоги до Третейських суддів

8.1. Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.
8.2. При формуванні складу Третейського суду обов’язково враховується, що:
● у разі одноособового вирішення спору Третейський суддя повинен мати вищу юридичну освіту;
● у разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу Третейського суду;
8.3. Третейськими суддями не можуть бути:
● особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
● особи, які не мають кваліфікації, визначеної даним Регламентом;
● особи, які мають судимість;
● особи, визнані в судовому порядку недієздатними;
● судді судів загальної юрисдикції або Конституційного суду України.

Стаття 9. Підстави відводу чи самовідводу Третейського судді

9.1. Третейський суддя не може брати участі у розгляді справи, а після його призначення чи обрання Третейським суддею підлягає відводу чи самовідводу:
● якщо він особисто чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
● якщо він є родичем однієї із сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, або перебуває з цими особами чи сторонами в особливих стосунках;
● на його прохання або за спільним рішенням сторін;
● у разі встановлення стороною обставин, які дають їй підстави вважати упередженим або необ'єктивним ставлення Третейського судді до справи, про яке сторона дізналася після його обрання чи призначення;
● у разі тривалого, більш як один місяць від дня призначення чи обрання, невиконання ним обов'язків Третейського судді у конкретній справі;
● у разі виявлення невідповідності Третейського судді вимогам, встановленим статтею 18 Закону України "Про третейські суди";
● якщо Третейський суддя бере участь у вирішенні спору, який прямо чи опосередковано пов'язаний з виконанням ним службових повноважень, наданих державою.
9.2. Жодна особа не може бути Третейським суддею у справі, в якій вона раніше брала участь як Третейський суддя, але була відведена чи заявила самовідвід, як сторона, представник сторони або в будь-якій іншій якості.

Стаття 10. Порядок відводу чи самовідводу Третейського судді

10.1. Третейський суддя до надання згоди бути Третейським суддею повинен письмово повідомити Голову Третейського суду про будь-які обставини, які є підставами для його відводу чи самовідводу відповідно до цього Регламенту та законодавства України.
10.2. Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу чи самовідводу, зазначені у цьому Регламенті, що виникли після початку Третейського розгляду, та заявити самовідвід.
10.3. За наявності підстав, зазначених у цьому Регламенті, сторона може заявити про відвід обраного нею Третейського судді лише у разі, якщо обставини, які є підставою для відводу обраного нею Третейського судді, стали відомі цій стороні після його обрання.
10.4. Мотивована заява про відвід Третейському судді заявляється протягом трьох днів після того, як стороні стали відомі обставини, які є підставою для відводу Третейського судді, та надається Голові Третейського суду з наданням доказів направлення копії цієї заяви іншій стороні Третейського розгляду.
10.5. У разі пропуску встановленого строку питання про прийняття заяви про відвід Третейського судді вирішується Головою Третейського суду залежно від причин пропуску строку.
10.6. За відсутності заперечень іншої сторони щодо заявленого відводу Третейський суддя є відведеним з дня подання стороною заяви про його відвід.
10.7. Якщо інша сторона не погоджується з відводом Третейського судді, вона має право протягом трьох днів з дня отримання копії заяви про відвід подати голові Третейського суду свої мотивовані заперечення. У цьому випадку питання про відвід вирішується Головою Третейського суду спільно з іншими Третейськими суддями, призначеними чи обраними у справі, протягом п'яти днів з моменту отримання заперечень сторони. Рішення, що виноситься Головою Третейського суду разом з іншими Третейськими суддями, призначеними чи обраними, у справі за результатами розгляду мотивованої заяви про відвід викладається у формі ухвали та є обов'язковим для сторін.

Стаття 11. Припинення повноважень Третейського судді (складу Третейського суду).

11.1. Повноваження Третейського судді припиняються:
● за погодженням сторін;
● у разі відводу чи самовідводу відповідно до Регламенту та Закону України "Про третейські суди";
● у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
● у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
● у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили.
11.2. Повноваження складу Третейського суду, яким вирішувався спір, припиняються після прийняття ним рішення по конкретній справі.
11.3. У випадках, передбачених статтями 47-49 закону України «Про третейські суди», повноваження складу Третейського суду поновлюються і припиняються після проведення зазначених у цих статтях процесуальних дій.

Стаття 12. Невиконання Третейським суддею своїх обов’язків. Заміна Третейського судді.

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання Третейським суддею своїх обов'язків без поважних причин він несе відповідальність, передбачену Регламентом, крім випадків, коли дії Третейських суддів містять ознаки складу правопорушень, за вчинення яких законодавством України передбачено адміністративну чи кримінальну відповідальність.
12.2. У разі, якщо повноваження Третейського судді припинені, інший Третейський суддя призначається чи обирається згідно з правилами, які застосовувалися при призначенні чи обранні Третейського судді, який замінюється.
12.3. Якщо в ході Третейського розгляду відбулася заміна Третейського судді, то знову сформований склад Третейського суду вирішує питання, з урахуванням думки сторін, про те, чи варто заново розглядати питання, які вже розглядалися на попередніх слуханнях справи, що відбулися до заміни Третейського судді.

Стаття 13. Відвід і заміна експерта, перекладача або секретаря Третейського суду

13.1. При наявності підстав, передбачених Регламентом, стороною може бути заявлений відвід експертові, перекладачеві або секретарю Третейського суду, що приймають участі у справі.
13.2. Сторони мають право заявити відвід експерту, перекладачу або секретарю Третейського суду, якщо він прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є родичем осіб, які приймають участь у справі, а також з мотивів його некомпетентності.
13.3. Питання про відвід і заміну експерта, перекладача, секретаря, порушене за мотивованою письмовою заявою сторони, вирішується складом Третейського суду, що розглядає спір.


Розділ 4. Витрати пов’язані з вирішенням спору Третейським судом.

Стаття 14. Склад витрат пов’язаних з вирішенням спору Третейським судом.

14.1. До складу витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, належать:
● гонорари Третейських суддів;
● третейський збір, розмір, строки та порядок сплати якого сторонами визначаються Регламентом;
● витрати, понесені Третейськими суддями у зв'язку з участю в Третейському розгляді, в тому числі витрати, понесені Третейськими суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;
● витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в Третейському розгляді;
● витрати, пов'язані з оглядом, дослідженням речових та письмових доказів за їх місцезнаходженням;
● витрати, понесені свідками;
● витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення Третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги;
● витрати Третейського суду пов'язані з організаційним забезпеченням Третейського розгляду;
● витрати на листування Третейського суду;
● витрати Третейського суду на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок;
● гонорар секретаря Третейського суду;
● інші витрати, що виникли під час Третейського розгляду та розмір яких визначається Третейським судом.
14.2. Усі витрати, якщо інше не передбачено Третейською угодою, здійснює Позивач або сторона, що при Третейському розгляді ініціює вчинення дій, що потребують витрат. Третейський суд має право здійснювати витрати, окрім сплати за позивача гонорару та Третейського збору з наступним їх стягненням із сторін спору, про що зазначається в рішенні чи ухвалі Третейського суду.
14.3. При поданні позовної заяви Позивач зобов’язаний сплатити третейський збір. Якщо третейський збір не сплачено позов залишається без руху. Якщо на протязі 1 календарного місяця з дати подання позовної заяви третейський збір Позивачем не сплачується, Третейський розгляд припиняється. До зустрічної позовної заяви застосовуються ті ж правила про третейський збір, що й до первісного позову.
14.4. Третейський збір перераховується відповідно Регламенту та включає в себе: гонорари Третейських суддів, витрати, понесені Третейськими суддями у зв'язку з участю у першому засіданні Третейського суду, в тому числі витрати, понесені Третейськими суддями на оплату проїзду до місця проведення першого засідання Третейського суду, витрати Третейського суду пов'язані з організаційним забезпеченням Третейського розгляду, витрати на листування Третейського суду, витрати Третейського суду на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок, гонорар секретаря Третейського суду.
14.5. Витрати зазначені у п.4-6 ст.25 Закону України «Про третейські суди», витрати понесені Третейськими суддями у зв'язку з участю у другому та наступних засіданнях Третейського суду, в тому числі витрати понесені Третейськими суддями на оплату проїзду до місця проведення другого та наступних засідань Третейського суду, інші витрати пов'язані з організацією Третейського розгляду, що визначаються Третейським судом, - є додатковими та здійснюються стороною, що ініціює вчинення дій, що потребують витрат, а у випадку необхідності оплати витрат Третейських суддів пов'язаних із участю (проїздом, проживанням), здійснюються Позивачем, шляхом внесення авансу розмір якого визначається у відповідній ухвалі Третейського суду з урахуванням обставин справи. Невнесення авансу, у визначений ухвалою Третейського суду термін, є підставою відкладення Третейського розгляду.
14.6.Кожна із сторін Третейського розгляду самостійно сплачує витрати, пов'язані із захистом своїх інтересів, оплатою послуг представників, адвокатів, витрати на відрядження, проживання, тощо.

Стаття 15. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом

15.1. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору, здійснюється Третейським судом у такому порядку:
● при задоволенні позову витрати покладаються на Відповідача;
● при відмові в позові - на Позивача;
● при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.
15.2. Порядок розподілу витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі Третейського суду. Витрати покладаються на сторони в тому розмірі, який Третейський суд визнає обгрунтованим і розумним.Також Третейський суд має право стягнути на користь однієї сторони з іншої сторони невиправдані витрати, які зазнала перша сторона в результаті недоцільних або недобросовісних дій іншої сторони, що спричинили до безпідставного та необгрунтованого затягнення Третейського розгляду.
15.3. Порядок сплати Третейського збору та інших витрат, пов'язаних із вирішенням спору Третейським судом, є наступним:
15.3.1. Третейський збір сплачується у гривнях.
15.3.2. При поданні позову, що має майновий характер, Третейський збір розраховується в залежності від ціни позову, що визначається самостійно стороною, а у випадках, передбачених Регламентом, Третейським судом, у відповідності із наступною таблицею:

При сумі позову (у гривнях)Розмір Третейського збору (у гривнях)
До 50 0003 000
Від 50 000 до 250 0003 000 + 3% від суми більше 50 000
Від 250 000 до 1 000 0003 000 + 2% від суми більше 250 000
більше 1 000 0003 000 + 1 % від суми більше 1 000 000

15.3.3. У справах немайнового характеру з позовних заяв по спорам, що виникають при укладенні, зміні або розірванні договорів і по спорам про визнання правочинів недійсними та інших позовних заяв немайнового характеру Третейський збір складає - 5 000 гривень.
15.3.4. Приведені вище суми Третейського збору сплачуються у випадках, коли справа розглядається одноособово у складі одного судді Третейського суду. У випадках, коли справа розглядається у складі трьох суддів Третейських суддів Третейський збір становить суму у розмірі передбаченому п.15.3.3. цього Регламенту з урахуванням додавання відсотків передбачених таблицею розміщеною у п.15.3.2 Регламенту, в залежності від градації суми позову.
15.3.5. Позивач, спочатку сплачує третейський збір, у розмірі передбаченому п.15.3.2.,15.3.3. Якщо у подальшому, відповідно Регламенту буде сформовано Третейський суд у кількості трьох суддів, Позивач доплачує суму третейського збору, яка передбачена Регламентом для Третейського розгляду за участю трьох Третейських суддів. Розмір третейського збору при Третейському розгляді за участю більшої непарної кількості Третейських суддів визначається відповідно до ухвали Голови Третейського суду.
15.3.6. За позовні заяви, що містять одночасно вимоги майнового і не майнового характеру, сплачується одночасно Третейський збір, встановлений для позовних заяв майнового характеру і для позовних заяв немайнового характеру.
15.3.7. У разі, коли Третейський розгляд справи Третейським судом не відбувся чи був припинений, сплачений Третейський збір повертається Позивачу, крім випадків, якщо це було зумовлено відводом усіх суддів, укладанням сторонами мирової угоди, відмовою позивача від позову та іншими обставинами передбаченими Законом України «Про третейські суди».
15.3.8.У разі, якщо Третейський розгляд справи не відбувся чи був припинений внаслідок відводу усіх суддів, укладання сторонами мирової угоди, відмови Позивача від позову та іншими обставинами, передбаченими  Законом України «Про третейські суди» сторони також відшкодовують Третейському суду всі понесені ним витрати, про що зазначається в ухвалі Третейського суду.
15.3.9. При зменшенні ціни позову, під час Третейського розгляду, сплачений Третейський збір Третейським судом стороні не повертається.
15.3.10. До зустрічного позову застосовуються ті ж правила, що і до первинного позову.
15.3.11. З урахуванням обставин справи, ступеню її складності голова Третейського суду має право постановити ухвалу про зміну розміру Третейського збору.
15.3.12. Третейський збір та витрати Третейського розгляду сплачуються сторонами у гривнях на поточний рахунок Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції.
15.3.13. Третейський збір та витрати Третейського розгляду вважаються сплаченими в день надходження грошових коштів на рахунок Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції N 26000169169001 у КБ "ПриватБанк" м. Дніпропетровська, МФО 305299 код ОКПО 24745271.
15.3.14. Витрати пов'язані із сплатою Третейського збору та витрат Третейського розгляду, покладаються на сторону, що здійснює відповідну оплату.
15.3.15. При сплаті Третейського збору у платіжному дорученні у графі "Призначення платежу" повинно бути зазначено: "Третейський збір за розгляд спору між "..."(найменування позивача та відповідача), а також сума позову. Платіжне доручення з відміткою банку про перерахування третейського збору залучаться до матеріалів справи.
15.3.16. При сплаті витрат Третейського розгляду у платіжному дорученні у графі "Призначення платежу" повинно бути зазначено: "Витрати Третейського розгляду за розгляд спору між "..."(найменування позивача та відповідача). Платіжне доручення з відміткою банку про перерахування грошових коштів залучаться до матеріалів справи.
15.3.17. Витрати сторін відшкодовуються стороною, на яку покладено обов'язок по сплаті даних витрат відповідно до ухвали, рішення Третейського суду, добровільно. У випадку несплати, дані витрати стягуються у примусовому порядку у відповідності до законодавства України.
15.3.18. Третейському судді, який одноособово приймає участь у Третейському розгляді, після закінчення розгляду конкретної справи сплачується гонорар у розмірі 100 відсотків грошових коштів, які залишаються після покриття всіх інших витрат пов’язаних із Третейським розглядом та не підлягають поверненню Позивачу.
15.3.19. Якщо справа розглядається складом Третейського суду у кількості трьох третейських суддів, цим третейським суддям після закінчення розгляду конкретної справи сплачуються гонорари у таких розмірах: головуючому складу третейського суду сплачується 40 відсотків, двом іншим Третейським суддям складу Третейського суду сплачується по 30 відсотків грошових коштів, які залишаються після покриття всіх інших витрат пов’язаних із Третейським розглядом та не підлягають поверненню Позивачу. Розмір гонорарів Третейських суддів може змінюватись та визначатись Головою Третейського суду з урахуванням ступеню складності, специфіки справи.
15.3.20. Гонорари третейським суддям сплачуються Асоціацією на поточні рахунки третейських суддів у банківських установах. Реквізити банківських рахунків повідомляються кожним третейським суддею Третейському суду у письмовій формі.


Розділ 5. Третейський розгляд

Стаття 16. Компетенція Третейського суду

16.1. Третейський суд з додержанням вимог закону України «Про третейські суди», самостійно вирішує питання про наявність чи відсутність у нього компетенції для розгляду конкретної справи.
16.2. Сторона має право заявити про відсутність у Третейського суду компетенції щодо переданого на його вирішення спору до початку розгляду справи по суті. Обрання стороною Третейського судді або її участь в обранні Третейського судді не позбавляє сторону права зробити таку заяву.
16.3. Сторона має право заявити про перевищення Третейським судом меж його компетенції, якщо в процесі Третейського розгляду виникне питання, розгляд якого не передбачено Третейською угодою або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до цього Регламенту.
16.4. У вищезгаданих випадках, Третейський суд повинен відкласти розгляд справи або зупинити розгляд справи по суті до вирішення ним питання щодо наявності у нього відповідної компетенції. З питань наявності чи відсутності компетенції Третейський суд виносить мотивовану ухвалу.
16.5. Якщо Третейський суд дійде висновку щодо неможливості розгляду ним конкретного спору внаслідок відсутності у нього компетенції, Третейський розгляд припиняється, а витрати, понесені Третейським судом, відшкодовуються сторонами в рівних частках.
16.6. При прийнятті позову Третейський суд вирішує питання про наявність і дійсність угоди про передачу спору на розгляд Третейського суду.
16.7. У разі, якщо Третейський суд дійде висновку про відсутність або недійсність зазначеної угоди, він повинен відмовити в розгляді справи.
16.8. Про відмову у розгляді справи виноситься мотивована ухвала, яка надсилається сторонам. При цьому Позивачу разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.

Стаття 17. Визначення правил Третейського розгляду

17.1. Правила Третейського розгляду Третейським судом визначаються цим Регламентом, який не може суперечити Закону України «Про Третейські суди». З питань, не врегульованих Регламентом Третейський суд застосовує норми Закону України «Про Третейські суди».
17.2. Строки вчинення процесуальних дій, передбачені Законом України «Про Третейські суди» можуть бути продовжені лише за спільною згодою сторін та складу Третейського суду, яким вирішується спір. Про продовження строку Третейського розгляду приймається відповідна ухвала.

Стаття 18. Гласність та конфіденційність Третейського розгляду

18.1. Третейський розгляд є гласним, з дозволу Третейського судді (складу Третейського суду) на засіданні Третейського суду можуть бути присутніми на правах спостерігачів інші особи.
18.2. У разі, коли проти відкритого розгляду справи Третейським судом висунуто хоча б однією стороною заперечення з мотивів дотримання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається Третейським судом в закритому засіданні.
18.3. Голова Третейського суду, його заступник, секретар і Третейські судді не мають права розголошувати відомості та інформацію, що стали їм відомі під час Третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників.
18.4. Забороняється без згоди сторін вимагати від Голови Третейського суду, його заступника, секретаря і Третейських суддів надання документів, відомостей та інформації, якими вони володіють у зв'язку з Третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.

Стаття 19. Місце проведення Третейського розгляду

19.1. Місцем проведення Третейського розгляду є місцезнаходження Третейського суду.

Стаття 20. Мова Третейського розгляду

20.1. Розгляд справ у Третейському суді здійснюється українською мовою, якщо інше не передбачено Третейською угодою. За письмовим клопотанням сторони та відсутності заперечень з боку іншої сторони Третейський суд може здійснити розгляд справи іншою мовою.
20.2. Сторона, яка надає документи чи письмові докази мовою іншою, ніж мова Третейського розгляду, повинна забезпечити їх переклад на мову Третейського розгляду.

Стаття 21. Розгляд справ Третейським судом

21.1. На протязі 5 календарних днів з дати призначення або обрання складу Третейського суду (Третейського судді), Третейським судом (Третейським суддею) виноситься відповідна ухвала, яка направляється сторонам на протязі 5 календарних днів з дати прийняття ухвали.
21.2. У вищезгаданій ухвалі зазначається:
● рішення про порушення Третейського провадження у справі;
● номер третейської справи;
● склад Третейського суду;
● місце, час розгляду справи Третейським судом;
● вимога до Відповідача про надання відзиву на позов;
● вимога до сторін про надання пояснень, письмових матеріалів, доказів по справі;
● вимога про вчинення процесуальних дій (при необхідності);
● визначення обов'язковості (не обов'язковості) присутності сторін на засіданні Третейського суду.
21.3. Строк розгляду спору Третейським судом становить 4 календарних місяці з дати винесення ухвали про порушення Третейського провадження у справі. Голова Третейського суду за клопотанням сторони, зверненням Третейського суду (Третейського судді) має право продовжити строк розгляду справи на строк, зазначений в клопотанні, або на інший строк, продовження якого є обгрунтованим.
21.4. При розгляді справи Третейським судом можуть встановлюватися строки для надання пояснень, подання заяв, документів, доказів по справі та вчинення інших процесуальних дій.

Стаття 22. Додаткові заходи з підготовки справи до розгляду

22.1. Третейський суд перевіряє стан підготовки справи до розгляду і, якщо вважає за необхідне, вживає додаткових заходів з підготовки справи до розгляду, зокрема, витребує від сторін письмові пояснення, докази та інші необхідні документи. Якщо вживаються додаткові заходи з підготовки справи, то Третейським судом встановлюються строки, протягом яких ці додаткові заходи повинні бути здійснені.
22.2. Третейський суд за власної ініціативи або за клопотанням сторони може провести попередні засідання за участю сторін з метою організації і планування Третейського розгляду справи. На попередніх засіданнях можуть вирішуватися, зокрема, питання про надання додаткових доказів, огляд речових доказів, виклик свідків в засідання Третейського суду, призначення експертизи тощо.
22.3. На попередньому засіданні сторона може подати письмову заяву про виклик свідків. Явку свідка в засідання Третейського суду забезпечує сторона, яка заявила клопотання про його виклик.
22.4. За результатами попереднього засідання Третейський суд виносить ухвалу.

Стаття 23. Мирова угода сторін

23.1. Третейський суд на початку розгляду повинен з'ясувати у сторін можливість закінчити справу мировою угодою та в подальшому сприяти вирішенню спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях процесу.
23.2. Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку Третейського розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення.
23.3. За клопотанням сторін Третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмета спору.
23.4. Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні Третейського суду, що приймається з урахуванням вимог, що встановлені для рішення Третейського суду Законом України «Про Третейські суди».

Стаття 24. Учасники Третейського розгляду

24.1. Учасниками Третейського розгляду є сторони та їх представники.
24.2. Сторонами в Третейському розгляді є Позивач і Відповідач.
24.3. Сторони можуть вести свої справи в Третейському суді і брати участь у Третейському розгляді як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників, що призначаються кожною із сторін за своїм розсудом.
24.4. Повноваження представників сторін повинні бути підтверджені належним чином оформленими дорученнями або іншими документами.
24.5. Позов може бути поданий спільно декількома Позивачами або до декількох Відповідачів.

Стаття 25. Участь у Третейському розгляді третіх осіб

25.1. Питання щодо участі у Третейському розгляді третіх осіб та їх процесуальні права у Третейському розгляді вирішуються Третейським судом під час Третейського розгляду.
25.2. Участь у Третейському розгляді третіх осіб допускається лише при наявності їх письмової згоди.
25.3. Треті особи а також особи, які не брали участь у справі, користуються правом оскарження рішення Третейського суду, у разі якщо Третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, у випадках, передбачених Законом «Про Третейські суди», до компетентного суду відповідно до встановлених законом підвідомчості та підсудності справ.

Стаття 26. Форма та зміст позовної заяви

26.1. Позовна заява подається до Третейського суду в письмовій формі.
26.2. У позовній заяві, що подається до Третейського суду, повинні зазначатися:
● назва Третейського суду;
● дата подання позовної заяви;
● найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;
● найменування і юридична адреса представника Позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;
● зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
● обставини, якими обгрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок позовних вимог;
● посилання на наявність Третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
● перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
● підпис Позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника.
26.3. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:
● наявність Третейської угоди;
● обгрунтованість позовних вимог;
● повноваження представника;
● направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо);
● сплату Третейського збору.
26.4. Позовна заява вважається оформленою належним чином, якщо вона за формою і змістом відповідає вимогам, викладеним у Регламенті.
26.5. У випадку невідповідності позовної заяви вимогам, що викладені у даному Регламенті, позовна заява залишається без руху, а Позивач повідомляється про необхідність усунення недоліків. У випадку, якщо Позивач на протязі 1 календарного місяця з дати подання позовної заяви не усуває недоліки, позовна заява залишається без розгляду. При цьому, Позивачу разом з ухвалою про залишення позову без розгляду повертаються позовні матеріали.
26.6. Позивач після залишення позову без розгляду не позбавлений права повторно звернутися до Третейського суду з позовною заявою.
26.7. Датою подання позовної заяви до Третейського суду вважається день її вручення Третейському суду, а при відправленні позовної заяви поштою – дата вручення, що вказана на корінці повідомлення про вручення.

Стаття 27. Ціна позову

27.1. Позивач зобов'язаний вказати ціну позову.
27.2. Ціна позову визначається:
● у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або сумою, що вказана у виконавчому чи іншому документі, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;
● у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна;
27.3. У позовах, що складаються з декількох позовних вимог, що мають майновий характер, ціна позову визначається як загальна сума кожної позовної вимоги.
27.4. Якщо Позивач не визначив або неправильно визначив ціну позову, Третейський суд пропонує Позивачеві визначити ціну позову з урахуванням положень цієї статті.
27.5. Якщо Позивач не визначить або неправильно визначить ціну позову в наданий йому термін, Третейський суд за власною ініціативою при прийнятті справи до провадження або за вимогою Відповідача визначає ціну позову на основі наявних у справі матеріалів.

Стаття 28. Відзив на позовну заяву

28.1. Відповідач повинен надати Третейському суду письмовий відзив на позовну заяву не менш ніж за 3 дні до початку першого судового засідання у справі.
28.2. Відзив повинен містити:
● найменування Третейського суду і номер справи;
● мотиви повного або часткового відхилення вимог Позивача, чи повного або часткового визнання позовних вимог Позивача з посиланням на законодавство України;
● докази, що обгрунтовують відхилення позовної вимоги;
● докази направлення копій відзиву і доданих до нього документів Позивачеві, іншим Відповідачам;
● перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву.
28.3. До відзиву, підписаного представником Відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника Відповідача. Відзив може містити пропозиції по мирному врегулюванню спору.
28.4. Неподання відзиву Відповідачем у встановлені строки не є перешкодою для Третейського розгляду та не звільняє Відповідача в подальшому від виконання вимог Третейського суду про надання відзиву на позов.

Стаття 29. Зустрічний позов

29.1. Відповідач має право на будь-якій стадії Третейського розгляду до прийняття рішення у справі подати зустрічний позов для розгляду Третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим Третейському суду та може бути предметом Третейського розгляду згідно Третейської угоди.
29.2. Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов'язані та їх спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають з одних і тих самих правовідносин або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.
29.3. До зустрічного позову пред'являються ті ж самі правила що і до первісного позову, включаючи вимоги про сплату третейських витрат Третейського суду.
29.4. Якщо внаслідок безпідставної затримки Відповідачем пред'явлення зустрічного позову, Третейський розгляд затягується, на Відповідача за рішенням Третейського суду можуть бути покладені відшкодування додаткових витрат Третейського суду і витрат іншої сторони.
29.5. Сторона зобов'язана надати відзив на пред'явлений до неї зустрічний позов в строки, що встановлюються Третейським судом.

Стаття 30. Докази

30.1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких Третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
30.2. Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.
30.3. Кожна сторона Третейського розгляду повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
30.4. Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об'єктивного вирішення спору.
30.5. Якщо Третейський суд визнає за необхідне одержати документи від підприємств, установ, організацій, які не є учасниками Третейського розгляду, він своєю ухвалою уповноважує сторони або одну із сторін одержати відповідні документи та надати їх Третейському суду.
30.6. Сторони повинні надавати Третейському суду докази в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Всі зібрані письмові докази разом з процесуальними документами сторін (позов, відзив на позов, тощо) та Третейського суду повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.
30.7. Засобами доказування є:
● письмові докази – будь-які документи, акти, довідки, листування службового, особистого характеру або витяги з них;
● речові докази – предмети матеріального світу, у тому числі магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію;
● показання свідка – повідомлення про відомі йому обставини.
Зазначені докази повинні містити відомості про обставини, які мають значення для справи.
30.8. Не потребують доказування:
● обставини визнані сторонами, які приймають участь у справі;
● обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, при розгляді справи за участю тих самих сторін або сторони, щодо якої встановлені ці обставини;
● вчинення певних дій та ким вони вчинені, якщо це встановлено вироком суду з кримінальної справи, що набрав законної сили, або постановою суду про адміністративне правопорушення.
30.9. Третейський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для Третейського суду наперед встановленої сили.

Стаття 31. Участь та права сторін у засіданні Третейського суду

31.1. Третейський розгляд здійснюється у засіданні Третейського суду за участю сторін або їх представників, якщо сторони не домовилися про інше щодо їхньої участі в засіданні.
31.2. Третейський суд вправі визнати явку сторін у засідання обов'язковою.
31.3. Сторони повинні бути повідомлені про день, час та місце проведення засідання Третейського суду не пізніше ніж за 10 календарних днів до такого засідання. Повідомлення направляється поштовим зв’язком, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою або вручається безпосередньо представнику сторони під розписку про вручення.
31.4. Третейський суд під час розгляду справи повинен забезпечити додержання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам у наданні ними доказів і у доведенні перед Третейським судом їх переконливості.
31.5. Сторони мають право:
● ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях Третейського суду, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами відповідно до Регламенту.
● якщо сторони не домовилися про інше, до прийняття рішення Третейським судом сторона має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги або заперечення проти позову,
31.6. Сторони зобов'язані сумлінно користуватися наданими їм правами, проявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів іншої сторони.

Стаття 32. Забезпечення позову

Якщо сторони не домовилися про інше, Третейський суд може за заявою будь-якої сторони розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними, з урахуванням положень цивільного та господарського процесуального законодавства України. Третейський суд може витребувати від будь-якої сторони надати належне забезпечення позову у зв'язку з такими заходами.

Стаття 33. Наслідки неподання сторонами документів, письмових матеріалів або неявки сторін

Ненадання витребуваних Третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, неявка у засідання Третейського суду сторін або їхніх представників, які належним чином були повідомлені про розгляд справи і проведення засідання Третейського суду, не є перешкодою для Третейського розгляду і прийняття рішення, якщо причина ненадання документів або неявки сторін у засідання визнана Третейським судом неповажною.

Стаття 34. Невиконання чи неналежне виконання стороною процесуальних дій

34.1. Невиконання або неналежне виконання однією із сторін вимог щодо необхідності вчинення певних процесуальних дій, передбачених даним Регламентом не є підставою для надання Третейським судом переваг аргументам та доказам, наведеним та поданим іншою стороною.
34.2. Наслідком невиконання чи неналежного виконання стороною вимог, встановлених цим Регламентом є покладення на неї Третейським судом обов'язку по сплаті третейських витрат, що виникли у зв'язку із затягненням Третейського розгляду з вини сторони.

Стаття 35. Призначення експертизи

35.1. Третейський суд з метою правильного вирішення спору вправі зобов'язати сторони чи одну із сторін замовити проведення експертизи для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань.
35.2. Коло питань, які необхідно поставити перед експертами, визначається Третейським судом з врахуванням пропозицій сторін, що приймають участь у Третейському розгляді справи.
35.3. Третейський суд може зажадати від сторін надання експерту будь-якої інформації, що стосується справи, або пред'явлення до огляду чи надання можливості огляду будь-яких документів, товарів та іншого майна, що має відношення до справи.
35.4. Експертиза проводиться експертами відповідних установ або інших фахівців, визначених Третейським судом. Експертом може бути призначена будь-яка особа, яка володіє необхідними знаннями для дачі висновку.
35.5. Про призначення експертизи Третейський суд виносить ухвалу, в якій встановлює коло питань, які мають бути роз'яснені експертом та визначає кому доручається проведення експертизи.
35.6. Наслідки невиконання стороною вимог Третейського суду про призначення експертизи визначаються складом Третейського суду, що розглядає справу, з врахуванням всіх обставин, що мають значення для вирішення конкретного спору.
35.7. Висновок експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обгрунтовані відповіді на поставлені Третейським судом питання. Якщо під час проведення експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.
35.8. Висновок експерта подається Третейському суду в письмовій формі. Третейський суд направляє сторонам копію експертного висновку і пропонує в письмовій формі висловити свою думку відносно проведеної експертизи.
35.9. У разі відсутності домовленості про інше, експерт, на прохання сторони, або якщо склад Третейського суду вважає це за необхідне, повинен після подання свого письмового висновку взяти участь у розгляді справи, де сторонам надається можливість ставити йому запитання.
35.10. Якщо інше не передбачено угодою сторін, висновок експерта не є обов'язковим для Третейського суду і оцінюється наряду з іншими доказами. Відхилення Третейським судом висновку експерта повинно бути мотивованим у рішенні
35.11. У разі потреби проведення додаткових досліджень, а також у випадку суперечливості висновків декількох експертів, Третейський суд може призначити додаткову експертизу або призначити інших експертів, якщо тільки сторони не домовилися про те, що висновок експерта повинен бути остаточним з будь-якого конкретного питання.

Стаття 36. Порядок ведення Третейського розгляду

36.1. Склад Третейського суду визначає порядок ведення третейського розгляду відповідно до положень третейської угоди, закону України "Про третейські суди" і цього Регламенту.
36.2. За умови дотримання положень Закону України "Про третейські суди" і цього Регламенту сторони можуть за своїм розсудом домовитися про процедуру розгляду справи Третейським судом. У випадку відсутності такої угоди Третейський суд веде Третейський розгляд відповідно до положень цього Регламенту так, як він вважає доцільним.
36.3. Протокол засідання Третейського суду ведеться у разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу або у випадку, коли склад Третейського суду з врахуванням обставин справи вважає за доцільне ведення протоколів засідання. Протокол веде Секретар Третейського суду. За його відсутності протокол веде один із Третейських суддів даного складу Третейського суду або Третейський суддя у разі одноособового розгляду спору.
36.4. У протоколі засідання Третейського суду зазначаються:
● дата та місце розгляду справи;
● прізвища Третейських суддів (Третейського судді), секретаря;
● суть спору;
● найменування сторін, їхніх представників, свідків, експертів, інших осіб, які беруть участь у розгляді справи;
● заяви та клопотання сторін;
● вказівки та вимоги до сторін по справі, висунуті Третейським судом;
● розклад засідань Третейського суду;
● зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
● подані під час Третейського розгляду докази, відомості про їх огляд;
● узгодження сторонами питання про необхідність зберігання та умови зберігання рішень Третейського суду;
● витрати, понесені сторонами.
36.5. Протокол підписується Секретарем Третейського суду, якщо він його вів та всіма Третейськими суддями (Третейським суддею), які розглядали справу.
36.6. Підстави та порядок відводу секретаря Третейського суду аналогічні підставам та порядку відводу Третейських суддів, що визначений цим Регламентом.

Стаття 37. Відкладення розгляду справи

37.1. Третейський суд може відкласти розгляд справи:
● у випадку необхідності витребувати нові докази;
● у зв'язку з неявкою в засідання Третейського суду представника сторони при відсутності в матеріалах справи повідомлення про вручення йому повідомлення про день розгляду справи.
37.2. Третейський суд, у разі потреби, з ініціативи сторін або з власної ініціативи за наявності обставин, що перешкоджають, на його думку, вирішенню спору по суті, може відкласти розгляд справи.
37.3. Відкладаючи розгляд справи, Третейський суд виносить мотивовану ухвалу.

Стаття 38. Перерва в засіданні Третейського суду

На прохання обох сторін або з власної ініціативи Третейський суд для здійснення сторонами певних дій або представлення додаткових документів може оголосити сторонам про перерву в засіданні Третейського суду на строк не більш 10-ти днів, про що сторони повідомляються Третейським судом під розписку безпосередньо в засіданні з розгляду справи.

Стаття 39. Зупинення Третейського розгляду

39.1. На прохання будь-якої із сторін або з власної ініціативи Третейський суд може за наявності на те вагомих підстав зупинити розгляд у справі на певний строк, але не більше ніж на один рік.
39.2. Про зупинення провадження у справі та його поновлення виносяться мотивовані ухвали.
39.3. Ухвала про зупинення провадження у справі може бути оскаржена у місячний строк з дня її винесення Голові Третейського суду, ухвала якого є остаточною.


Розділ 6. Рішення Третейського суду

Стаття 40. Прийняття рішення Третейським судом

40.1. Рішення Третейського суду приймається після дослідження усіх обставин справи Третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів Третейських суддів, які входять до складу Третейського суду. Рішення оголошується у засіданні Третейського суду.
40.2. Третейський суддя, не згодний із прийнятим рішенням (частково або цілком), може викласти в письмовому виді свою окрему думку, яка додається до рішення Третейського суду.
40.3. Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк направлення їм рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.
40.4. Кожній стороні направляється по одному примірнику рішення.
40.5. У разі відмови сторони одержати рішення Третейського суду або її неявки без поважних причин в засідання Третейського суду, де воно оголошується, рішення вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається такій стороні.

Стаття 41. Вимоги до рішення Третейського суду

41.1. Рішення Третейського суду викладається у письмовій формі і підписується Третейськими суддями складу Третейського суду (Третейським суддею).
41.2. У рішенні Третейського суду повинні бути зазначені:
● назва Третейського суду;
● дата прийняття рішення;
● склад Третейського суду і порядок його формування;
● місце Третейського розгляду;
● сторони, їх представники та інші учасники Третейського розгляду, що брали участь у розгляді справи Третейським судом;
● висновок про компетенцію Третейського суду, обсяг його повноважень за Третейською угодою;
● стислий виклад позовної заяви, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших учасників Третейського розгляду;
● встановлені обставини справи, підстави виникнення спору, докази, на підставі яких прийнято рішення, зміст мирової угоди, якщо вона укладена сторонами, мотиви, з яких Третейський суд відхилив доводи, докази та заявлені під час Третейського розгляду клопотання сторін;
● висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю або частково по кожній із заявлених вимог;
● норми законодавства України, якими керувався Третейський суд при прийнятті рішення.
41.3. Висновки Третейського суду, що містяться в рішенні по справі, не можуть залежати від настання або ненастання будь-яких обставин.
41.4. У разі задоволення позовних вимог у резолютивній частині рішення зазначаються:
● сторона, на користь якої вирішено спір;
● сторона, з якої за рішенням Третейського суду має бути здійснено стягнення грошових сум та/або яка зобов'язана виконати певні дії або утриматися від виконання певних дій;
● розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, та/або дії, які підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматися за рішенням Третейського суду;
● строк сплати коштів та/або строк і спосіб виконання таких дій;
● порядок розподілу між сторонами витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом;
● інші обставини, які Третейський суд вважає за необхідне зазначити.
41.5. Рішення Третейського суду скріплюється підписом Виконавчого директора Асоціації та круглою печаткою Асоціації.

Стаття 42. Додаткове рішення

42.1. Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом семи днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час Третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні.
42.2. Заяву про прийняття додаткового рішення має бути розглянуто тим складом Третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її одержання Третейським судом.
42.3. За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення Третейського суду, або виноситься мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.

Стаття 43. Роз'яснення рішення

43.1. Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом семи днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про роз'яснення резолютивної частини рішення.
43.2. Заяву про роз'яснення резолютивної частини рішення має бути розглянуто тим складом Третейського суду, який вирішував спір, протягом 7 днів після її отримання Третейським судом.
43.3. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення, або мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення.
43.4. Здійснюючи роз'яснення резолютивної частини рішення, Третейський суд не має права змінювати зміст рішення.

Стаття 44. Виправлення рішення

Третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони Третейського розгляду, може виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.

Стаття 45. Обов'язковість рішення Третейського суду

45.1. Сторони, які передали спір на вирішення Третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення Третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень.
45.2. Сторони та Третейський суд вживають усіх необхідних заходів з метою забезпечення виконання рішення Третейського суду.

Стаття 46. Оскарження рішення Третейського суду

46.1. Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених законом України "Про третейські суди".
46.2. Рішення Третейського суду може бути оскаржене стороною до Компетентного суду відповідно до встановлених законодавством України підвідомчості та підсудності справ.
46.3. Рішення Третейського суду може бути оскаржене та скасоване лише з таких підстав:
● справа, по якій прийнято рішення Третейського суду, не підвідомча Третейському суду відповідно до законодавства України;
● рішення Третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому Третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі Третейської угоди. Якщо рішенням Третейського суду вирішені питання, які виходять за межі Третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі Третейської угоди;
● Третейську угоду визнано недійсною Компетентним судом;
● склад Третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16-19 закону України "Про третейські суди".
46.4. Заяву про скасування рішення Третейського суду може бути подано до Компетентного суду протягом трьох місяців з дня прийняття рішення Третейським судом.
46.5. Скасування Компетентним судом рішення Третейського суду не позбавляє сторону права повторно звернутися до Третейського суду, крім випадків, передбачених цією статтею.
46.6. У разі, якщо рішення Третейського суду скасовано повністю або частково внаслідок визнання Компетентним судом недійсною Третейської угоди або через те, що рішення прийнято у спорі, який не передбачений Третейською угодою, чи цим рішенням вирішені питання, що виходять за межі Третейської угоди, відповідний спір не підлягає подальшому розгляду в Третейських судах.

Стаття 47. Ухвали Третейського суду

З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, Третейський суд постановляє ухвали.

Стаття 48. Ухвала про припинення Третейського розгляду

Третейський суд приймає ухвалу про припинення Третейського розгляду у таких випадках:
● спір не підлягає вирішенню в Третейських судах України;
● є рішення Компетентного суду між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав;
● Позивач відмовився від позову;
● сторони уклали угоду про припинення Третейського розгляду;
● підприємство, установу чи організацію, які є стороною Третейського розгляду, ліквідовано;
● Третейський суд є некомпетентним щодо переданого на його розгляд спору;
● у разі смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Стаття 49. Зберігання матеріалів справ, розглянутих Третейським судом

49.1. Всі процесуальні документи сторін (позов, відзив на позов, клопотання, тощо), надані сторонами письмові докази та процесуальні документи Третейського суду повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.
49.2. Справи, розглянуті Третейським судом, зберігаються протягом 10 років з дня прийняття рішення Третейського суду.


Розділ 7. Виконання рішення Третейського суду

Стаття 50. Виконання рішення Третейського суду

50.1. Рішення Третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні.
50.2. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.
50.3. Виконання рішення Третейського суду, якщо воно потребує вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови видачі Компетентним судом виконавчого документа.

Стаття 51. Порядок видачі виконавчого документа

51.1. Заява про видачу виконавчого документа може бути подана до Компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення Третейським судом. Така заява підлягає розгляду Компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.
51.2. При розгляді заяви про видачу виконавчого документа Третейський суд на вимогу Компетентного суду зобов’язаний надати справу протягом п'яти днів від дня надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого документа продовжується Компетентним судом до одного місяця.
51.3. Ухвала про видачу виконавчого документа направляється сторонам протягом п'яти днів з дня її прийняття.
51.4. Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його безпосередньо у Компетентному суді.
51.5. Після розгляду Компетентним судом заяви про видачу виконавчого документа справа підлягає поверненню до Третейського суду.

Стаття 52. Примусове виконання рішення Третейського суду

52.1. Рішення Третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"
52.2. Виконавчий документ, виданий на підставі рішення Третейського суду, може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені законом України "Про виконавче провадження".


Архивная страница Copyright © 2005-2010 UkrFA