www.ukrfa.org.ua
    Ассоциация  •  Новости  •  Аналитика  •  Контакты  

Третейский суд УкрФА.

Положение

Положення
постійно діючого Третейського суду при
Українській асоціації виробників феросплавів
та іншої електрометалургійної продукції

Дніпропетровськ 2006 р.


Стаття 1. Преамбула

1.1. 1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності постійно діючого Третейського суду при Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (далі - Третейський суд).
1.2. 1.2. Це Положення про Третейський суд містить відомості про найменування, місцезнаходження Третейського суду, відомості про засновника Третейського суду, склад, компетенцію та порядок створення органів самоврядування третейських суддів, порядок обрання Голови третейського суду, підстави та порядок припинення діяльності третейського суду та інші положення, необхідні для забезпечення належної діяльності Третейського суду відповідно до закону України "Про третейські суди".

Стаття 2. Дефініції

У подальшому необхідні для розуміння даного регламенту терміни, що вживаються у Положенні будуть мати наступне значення:
«Асоціація» - Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції;
«Збори» - загальні збори Учасників Асоціації - вищий орган управління Асоціацією;
«Голова Асоціації» - орган управління Асоціацією;
«Виконавчий директор» - виконавчий орган Асоціації;
«Третейський суд» - постійно діючий третейський суд при Асоціації;
«Регламент» - документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів у Третейському суді, правила звернення до Третейського суду, порядок формування складу Третейського суду, інші питання, пов'язані з вирішенням спорів Третейським судом;
«Положення» - документ, що містить відомості про найменування, місцезнаходження, відомості про засновника Третейського суду, склад, компетенцію та порядок створення органів самоврядування третейських суддів, порядок обрання Голови Третейського суду, підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду;
«Третейська угода» - угода сторін про передачу спору на вирішення Третейським судом;
«Третейський розгляд» - процес вирішення спору і прийняття рішення Третейським судом;
«Голова» - голова Третейського суду, фізична особа, що керує діяльністю Третейського суду та приймає участь у вирішенні спорів між юридичними, фізичними особами у Третейському суді;
«Президія» - самоврядний орган управління Третейського суду;
«Суддя» - суддя Третейського суду, фізична особа, що входить до складу Третейського суду та приймає участь у вирішенні спорів між юридичними, фізичними особами у Третейському суді;
«Склад Третейського суду» - персональний склад Третейського суду, що розглядає конкретну справу;
«Сторони Третейського розгляду» - позивач та відповідач, особи що відповідно умов Третейської угоди передають спір на розгляд Третейського суду;
«Компетентний суд» - місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд, відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених цивільним процесуальним чи господарським процесуальним законом.

Стаття 3. Статус Третейського суду

3.1. Третейський суд є постійно діючим недержавним незалежним органом, який створений на підставі рішення Ради Асоціації від 06 квітня 2006 року (протокол N17) в порядку, встановленому Законом України "Про третейські суди" для вирішення спорів, які виникають з цивільних та господарських правовідносин.
3.2. Третейський суд при Асоціації не є юридичною особою.
3.3. Третейський суд діє на підставі Закону "Про третейські суди", Регламенту та Положення.

Стаття 4. Найменування Третейського суду

4.1. Повне найменування українською мовою: Постійно діючий Третейський суд при Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції;
4.2. Скорочене найменування українською мовою: ПД ТС при УкрФА.
4.3. Російською мовою повне найменування: Постоянно действующий Третейский суд при Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции.
4.4. Скорочене найменування російською мовою: ПД ТС при УкрФА.

Стаття 5. Місцезнаходження Третейського суду

5.1. Місцезнаходження Третейського суду: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна,1 к.254.
5.2. Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження його засновника - Асоціації.
5.3. Засновник Третейського суду вправі визначати розташування Третейського суду за адміністративно-територіальним принципом.

Стаття 6. Засновник Третейського суду

Засновник Третейського суду - Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції, зареєстрована виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 07.04.1997р. свідоцтво N764166, серія А00 за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна,1 к.254.

Стаття 7. Структура Третейського суду

7.1.Третейський суд складається з Голови Третейського суду, двох заступників Голови Третейського суду, третейських суддів та Секретаріату. Право пропонувати кандидатури Суддів до Третейського суду мають учасники Асоціації, Голова Асоціації, Виконавчий директор Асоціації. Кількісний склад Третейського суду не є обмеженим.
7.2. Кількісний та персональний склад Третейського суду у формі Списку Третейських суддів Третейського суду затверджується Головою Асоціації.
7.3. Третейськими суддями можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту.
7.4. У списку Третейських суддів Третейського суду вказуються прізвище, ім'я та по батькові судді, освіта, отримана спеціальність, дата народження, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за фахом.
7.5. Голова Третейського суду та Третейські судді не можуть бути працівниками Асоціації перебувати з нею у трудових відносинах.
7.6. Голова Третейського суду, заступники Голови Третейського суду, Третейські судді і Секретар Третейського суду зобов'язані дотримуватись конфіденційності щодо спорів, які розглядаються в Третейському суді.

Стаття 8. Завдання третейського суду

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін Третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення справ у відповідності з чинним законодавством України.

Стаття 9. Принципи організації і діяльності третейського суду

Третейський суд утворюється та діє на принципах:
● законності;
● незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;
● рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;
● змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
● обов'язковості для сторін рішень третейського суду;
● добровільності утворення третейського суду;
● добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;
● арбітрування;
● самоврядування третейських суддів;
● всебічності, повноти та об'єктивності розгляду спорів;
● сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на всіх стадіях третейського розгляду.

Стаття 10. Право передачі спору на розгляд третейського суду

10.1. Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону.
10.2. Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

Стаття 11. Компетенція Третейського суду

11.1. Третейський суд в порядку передбаченому законом України "Про третейські суди" може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:
● справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
● справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
● справ, пов'язаних з державною таємницею;
● справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
● справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
● справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;
● інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
● справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.
11.2. Питання про компетенцію Третейського суду в кожній конкретній справі в порядку, визначеному Регламентом Третейського суду, вирішує склад Третейського суду.

Стаття 12. Голова Третейського суду, заступники Голови Третейського суду

12.1. Голова Третейського суду обирається Суддями Третейського суду строком на 2 роки із складу Третейських суддів. Обрання Голови Третейського суду проводиться шляхом голосування.
12.2. При обранні Голови Третейського суду Суддями висувається не менш як 2 кандидатури. Головою обирається Третейський суддя за якого подано більше голосів, при цьому голос кандидата на посаду Голови Третейського суду поданий за себе при підрахунку голосів не враховується.
12.3. Голова Третейського суду:
● здійснює організаційне керівництво діяльністю Третейського суду;
● розподіляє обов'язки між заступниками Голови Третейського суду;
● організовує роботу Президії Третейського суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях Президії;
● організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики;
● визначається із кандидатурою Секретаря Третейського суду;
● організовує підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Третейського суду;
● подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
● представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, організаціями та за кордоном;
● здійснює інші передбачені цим Положенням та Регламентом Третейського суду повноваження.
12.4. Голова Третейського суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.
12.5. Голова має двох заступників, першого заступника Голови Третейського суду та заступника Голови Третейського суду. Кандидатури заступників пропонуються Головою Третейського суду з числа суддів Третейського суду та обираються суддями Третейського суду. Заступником Голови обирається Третейський суддя, за якого подано більше голосів, при цьому голос кандидата на посаду Голови Третейського суду, поданий за себе, при підрахунку голосів не враховується.
Заступники здійснюють свої повноваження до обрання нового Голови Третейського суду.
12.6. За відсутності Голови Третейського суду його функції виконує за призначенням Голови Третейського суду один з його заступників.

Стаття 13. Орган самоврядування третейських суддів

13.1. Для самоврядування третейських суддів створюється Президія Третейського суду.
13.2. Членами Президії є Голова Третейського суду та його заступники. Голова Третейського суду є одночасно й головою Президії.
13.3. Три члени Президії, серед яких один є Головою Президії, утворюють кворум. Рішення Президії приймаються більшістю голосів.
13.4. Компетенція Президії:
● розгляд питань організації діяльності Третейського суду та Секретаріату Третейського суду;
● розгляд матеріалів узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, прийняття відповідних рекомендацій;
● розгляд питань організаційного забезпечення діяльності третейського суду та розробка пропозицій щодо його поліпшення;
● розгляд питань роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;
● здійснення інших передбачених цим Положенням повноважень.
13.5. Постанови Президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються Головою Президії.
13.6. Президія Третейського суду проводить свої засідання не менш як 1 раз на рік. Голова Президії письмово повідомляє членів Президії про місце та час засідання Президії не менше як за 5 днів до дати проведення засідання.

Стаття 14. Секретаріат Третейського суду

14.1. Секретаріат Третейського суду складається з секретаря, який призначається на посаду за поданням Голови Третейського суду.
14.2. Секретаріат організує діловодство і виконує інші функції, передбачені Регламентом.

Стаття 15. Зміна Голови та складу третейського суду

У разі не виконання (неналежного виконання) Головою Третейського суду, його заступником або Суддею третейського суду обов'язків, покладених на нього цим Положенням та Регламентом Третейського суду, Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови, заступника або судді третейського суду. У цьому випадку суддями Третейського суду обирається новий Голова та Головою Асоціації призначаються судді третейського суду запропоновані учасниками Асоціації.

Стаття 16. Порядок припинення діяльності Третейського суду

16.1. Третейський суд припиняє свою діяльність на підставі рішення Зборів.
16.2. Третейський суд, також припиняє свою діяльність разом з припиненням Асоціації.


  Copyright © 2005 UkrFA